Home Justlaw

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden waaronder door of vanwege JustLaw diensten worden verleend.
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verleend door of namens JustLaw. Alle andere Algemene voorwaarden, van Opdrachtgever of anders, worden expliciet en altijd van de hand gewezen. Tenzij de gelding ervan specifiek en schriftelijk door JustLaw is aanvaard.
 
1.2 De verhouding tussen Opdrachtgever en JustLaw wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht. 
 
2. Uitsluitend JustLaw geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. 
 
3. JustLaw is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. JustLaw staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 
 
4. Bij de uitvoering van een opdracht mag JustLaw mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan JustLaw zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan JustLaw worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van JustLaw van deze persoon niet zorgvuldig is geweest. 
 
5. Opdrachtgever staat toe dat JustLaw en de door of vanwege JustLaw bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en een opdracht van haar betrekking hebbende gegevens delen met andere aan JustLaw verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer. 
 
6.1. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, slechts indien deze een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor JustLaw rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding: 
a. indien JustLaw voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door JustLaw te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van JustLaw onder die verzekering; 
b. indien JustLaw voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de totale hoogte van de door JustLaw voor desbetreffende diensten aan Opdrachtgever verzonden facturen. 
 
6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor JustLaw aansprakelijk is. 
 
6.3. Het in de vorige twee alinea's bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht. 
 
6.4. Indien één of meer derden van JustLaw vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege JustLaw aan Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever JustLaw tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover JustLaw aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van JustLaw vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd. 
 
6.5. Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van JustLaw in verband met een door of vanwege JustLaw aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 6.1 onder a dan wel onder b vermelde limieten. 
 
7. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege JustLaw zijn betrokken. 
 
8. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 
 
9. De rechter in het Arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Opdrachtgever en JustLaw kennis te nemen, met dien verstande dat JustLaw bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en JustLaw kennis te nemen. 
 
10. De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden.